Menú
CA

Participació Juvenil

Es consideren associacions juvenils aquelles agrupacions voluntàries de persones físiques d’entre 14 anys complits i 30 anys sense complir que tenen com a propòsit participar de manera organitzada sense ànim de lucre dins la nostra societat amb la finalitat d’aconseguir uns determinats objectius compartits mitjançant l’acció col•lectiva. També poden integrar-se a una associació juvenil persones d’altres edats. 

Si estau pensant en crear una associació juvenil, aquestes són les instruccions que heu de seguir: 

 1. Necessitau un mínim de 3 joves d’entre 14  anys complits i 30 anys sense complir. Les formes de participació  dels que ho composen poden ser des de més activista fins a una col•laboració esporàdica, sempre que garanteixi la comunicació, l’acció i la gestió de l’associació.  Aquells que estau entre els 14 i 18 anys no emancipats, necessiteu acreditar amb un document el consentiment de les persones que hagin de suplir la vostra capacitat (representant legal), segon la Llei orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació. 
 2. Heu de redactar 2 documents: Un acta fundacional (document en el qual els fundadors exposen la seva voluntat de constituir-se com associació.) i els Estatuts de l’associació (document que delimita els objectius de l’associació i concreta i estableix un model organitzatiu). 

Per poder accedir a les convocatòries de subvencions   és requisit indispensable la inscripció al Registre d’Associacions de les Illes Balears de les associacions que desenvolupin principalment les seves funcions en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria de Presidència. Passeig Sagrera, 2- 07012 Palma). 

En aquest registre haureu de presentar tant l’acta fundacional com els estatuts de l’associació per triplicat i signats pels promotors/fundadors juntament amb el full de sol·licitud i el full corresponent a les taxes amb una fotocòpia de DNI, NIE o passaport en vigor dels membres fundadors.

A l’apartat d'enllaços relacionats trobareu tota la informació i els formularis i models que necessitau.

Es pot considerar la participació juvenil com el reconeixement de les fortaleses, interessos i habilitats dels joves en oferir oportunitats reals per a que s’involucrin en la presa de decisions que els afecta com individus i com a grup. 

Des del Consell de Mallorca es vol impulsar mecanismes de participació juvenil per tota l’illa mitjançant dinàmiques associatives, formals i no formals que segueixin les següents línies d’actuació:

 • Foment de cultura i creativitat juvenil. 
 • Promoció d’un oci alternatiu i temps lliure educatiu.
 • Treball per la integració i inclusió social. 

Així doncs, si sentiu la necessitat d’agrupar-vos i teniu...

 1. Motivació: Vull participar d’uns objectius comuns amb més gent?  Sent com a propi aquestes fites col·lectives? Vull aconseguir un impacte positiu?  
 2. Formació: Som capaç de participar en el grup? Sé desenvolupar tasques i activitats? Vull treballar en equip? 
 3. Organització: Es pot participar de manera efectiva? S’utilitzen mecanismes que permeten una bona acció, comunicació i gestió? 
 4. Qualitat en participar: La meva participació contribueix a la construcció d’iniciatives conjuntes?

Endavant!! Animau-vos a donar veu les vostres propostes. 

El Cens d'Associacions Juvenils de Mallorca és un registre insular on les associacions juvenils i altres entitats que treballen prioritàriament en favor de les persones joves a Mallorca poden inscriure-se’n. 

La inscripció en el cens dóna a les entitats el dret a acollir-se a les convocatòries de subvencions i ajuts del Consell de Mallorca, a aparèixer en el cercador d'entitats i a rebre informació en el marc de les actuacions de difusió promogudes per la Direcció Insular de Joventut. 

El Cens d’Associacions Juvenils i d’entitats prestadores de serveis de joventut,  que amb el nou decret passa a ser un cens insular, està gestionat pel nostre departament. A l’apartat de Tràmits i procediments relacionats trobareu tota la informació per inscriure's.

Té la consideració de voluntari la persona física que, de manera lliure i altruista, sense rebre cap tipus de contraprestació econòmica, i dins del marc d'una organització o entitat pública, es compromet a realitzar una prestació o un servei previst a la Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat a favor de la societat o de les persones.

S'entén per voluntariat el conjunt d'activitats dirigides a la satisfacció de l'interès general, desenvolupades per persones físiques, sempre que no es realitzin dins d'una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altre tipus de relació retribuïda o derivada d'una obligació jurídica i que compleixi els requisits que preveu la llei.

Àmbits d’actuació: 

 1. Voluntariat social: intervencions amb persones en situació vulnerable.
 2. Voluntariat internacional: accions humanitàries per al desenvolupament del nostre o d'altres països.
 3. Voluntariat ambiental:  intervencions per disminuir l’impacte negatiu del ser humà sobre el medi ambient.
 4. Voluntariat cultural: intervencions per promoure i defendre el dret a la cultura. 
 5. Voluntariat esportiu: intervencions per contribuir a la cohesió ciutadana i social, sumant els valors propis amb d'altres inherents a l’esport.
 6. Voluntariat educatiu: accions solidaries planificades i integrades que milloren les possibilitats d’activitats extraescolars i complementàries. 
 7. Voluntariat sociosanitari: intervenció integral i especialitzada en aspectes físics, psicològics i socials.
 8. Voluntariat d’oci i temps lliure: accions encaminades al desenvolupament d’activitats en l’àmbit no formal que fomenten el creixement personal, grupal, integral i impulsa habilitats, competències, aptituds i actituds que afavoreixen la solidaritat i la inclusió. 
 9. Voluntariat comunitari: accions que promouen la participació i la millora de la comunitat.
 10. Voluntariat de protecció civil: actuacions determinades pel Sistema Nacional de Protecció Civil per col·laborar en la gestió d’emergències. 

Documents relacionats

Enllaços relacionats

Tràmits i procediments relacionats