Menú
CA

Oci educatiu

Les escoles de formació en el lleure ofereixen formació reglada i complementària als monitors, monitores, directors i directores de les entitats d'educació en el lleure.

El nostre departament és l'organisme que expedeix el reconeixement oficial a les escoles que els permet exercir aquest tipus de formació, és qui fa les inspeccions convenients, i és qui expedeix el carnet i el certificat oficial de monitor/a i de director/a.

Per normativa, les escoles han d’estar inscrites al cens d’escoles de formació de la Direcció lnsular. La inscripció es farà d’ofici una vegada presentada la declaració responsable i la documentació, i feta la primera inspecció.  La cancel·lació de la inscripció es pot fer a instancia del titular de l’escola o del propi departament.

L’educació en el lleure és el conjunt d’activitats i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat educativa fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

Contribueix a la formació integral de la personalitat dels infants i joves donant-los quatre oportunitats:

  • Aprendre a ser (educació en afectivitat, foment d’actituds responsables i d’un pensament autònom i crític, capacitat per elaborar judicis propis, etc.)
  • Aprendre a fer (desenvolupament d’habilitats i estratègies; foment de la capacitat organitzativa i resolutiva, aprendre a actuar amb l’entorn de forma responsable i justa, etc.)
  • Aprendre a conèixer (descobrir el món, conèixer altres cultures i models de vida, etc.)
  • Aprendre a conviure (resolució de conflictes, foment de valors com el diàleg, el respecte, la cooperació, el compromís, la igualtat i la justícia, etc.)

Per tant, l’educació en el lleure constitueix un entorn educatiu, que té la capacitat d’adaptar-se a les necessitats, situacions i possibilitats dels infants i joves, oferint-los un recull d’activitats lúdiques, atractives i motivadores. L’educació en el lleure utilitza una metodologia activa i participativa orientada a aconseguir que els infants i joves siguin els protagonistes del seu propi oci.

L’educació en el lleure educa en valors a la infància i a la joventut i constitueix un espai de formació i participació comunitària amb voluntat de transformació i d’inclusió social.

Són activitats d'educació en el lleure infantil o juvenil les adreçades a infants i joves, organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense, en què participen un mínim de deu persones d'entre 3 i 17 anys. Aquestes son nomenades activitats puntuals de lleure.

Així mateix es consideren activitats continuades de lleure educatiu aquelles que duen a terme entitats i persones de dret públic o privat, d'una durada mínima setmanal de tres dies —consecutius o no—, sense pernoctació, durant almenys sis mesos. Aquestes son nomenades activitats continuades de lleure.

La finalitat d’aquestes activitats ha de ser la d’afavorir la participació social, la diversió, la formació, l’aprenentatge de valors, el descans i les relacions de les persones  participants, en execució d’un projecte educatiu.

La durada mínima d’aquest tipus d’activitats és la de tres dies consecutius, o no consecutius dins un  període de set dies naturals, independentment de si són complets o no.

Obligacions en matèria d'accessibilitat:

Les activitats de lleure educatiu infantil i juvenil organitzades pel sector públic han de garantir la participació d'infants i joves amb un grau de dependència reconegut per l'autoritat competent.

I aquelles organitzades per la iniciativa privada, amb ànim de lucre o sense, han de reservar un mínim del 2% de les places a persones d'entre 3 i 17 anys amb un grau de dependència reconegut per l'autoritat competent. Si l'aplicació del percentatge dóna lloc a un número amb decimal, s'ha d'arrodonir fins al número sencer següent. Només en el cas que no hi hagi demanda per a aquestes places reservades es podran cobrir per altres participants. 

En concret, es consideren activitats de lleure educatiu infantil o juvenil les següents: acampades; camps de treball; escoles d’estiu o de vacances; colònies; activitats de caràcter esportiu (a excepció de les pràctiques esportives habituals); activitats en una granja escola o en una aula de natura; marxes per etapes; activitats en casals, espais joves i centres infantils o juvenils de lleure educatiu; activitats de caràcter mixt (activitats de tipus acadèmic i pròpies de lleure educatiu); i, activitats extraordinàries d’aventura o d’esports de risc.

En queden excloses les activitats de lleure de caràcter familiar; les complementàries, les extraescolars i els serveis complementaris escolars que es realitzin dins el període escolar; l'esport federat; i les altres activitats que es determinin reglamentàriament.

Les activitats d'educació en el lleure infantil o juvenil s’han de notificar al nostre departament. El personal inspector i de seguiment, pot desplaçar-se a les activitats i comprovar que compleixen els requisits i tenen la documentació reglamentària. Si es detecten deficiències, es podrà iniciar un procediment sancionador.

Es consideren instal·lacions juvenils els espais físics permanents de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que es troben al servei dels infants i els joves, i que en faciliten la convivència, l’allotjament, la formació, la participació en activitats socials i culturals o la utilització adequada del temps lliure.

Es classifiquen en instal·lacions amb pernoctació (alberg per al lleure, campament infantil i juvenil, casa de colònies, residència juvenil, i refugi juvenil) i en instal·lacions sense pernoctació (granges escola , aules de natura i casals, o centres infantils o juvenils de lleure educatiu).

Les instal·lacions juvenils d’allotjament estan destinades als infants, als joves i als grups d’infants i joves, l’edat dels quals no sigui superior a 30 anys, per dur-hi a terme activitats educatives en el temps lliure i activitats d’oci i formatives. No obstant això, les persones amb una edat superior a 30 anys poden emprar les instal·lacions juvenils si es tracta dels pares, mares, tutors, mestres, educadors o monitors i participen conjuntament amb els infants i joves en les activitats educatives organitzades. 

Les instal·lacions juvenils estan subjectes a inspeccions que realitzaran els serveis d’inspecció del Consell de Mallorca. Aquests, realitzaran una inspecció inicial una vegada presentada la declaració responsable; i, d’altres de seguiment amb una periodicitat mínima de cada dos anys. Si es detecten deficiències, es podrà iniciar un procediment sancionador.

Una entitat juvenil d’educació en el lleure és aquella que duu a terme activitats i experiències amb infants i joves en el seu temps lliure, amb una forta intencionalitat educativa fora del currículum formal i de l’espai familiar. La seva tasca es fonamenta en la pedagogia de l’acció i les activitats  lúdiques per al desenvolupament integral de la persona i la transmissió de valors. Les seves accions es desenvolupen a partir del voluntariat; no tenen afany de lucre.

La seva organització es basa en la participació democràtica dels infants i joves. Majoritàriament, estan dirigides per joves.

Moltes d’aquestes entitats estan federades, formant una entitat major. Actualment, podem distingir 4 grans agrupacions a Mallorca:

  • Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM)
  • Escoltes i Guies de Mallorca (EA)
  • Organització Juvenil Española (OJE)
  • Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans – Pere Tarrès (MCECC)
  • Entitats Juvenils Autònomes

 

Entitats juvenils d'educació en el lleure

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats