Menú
CA

Campaments d'estiu

Important, participants amb plaça!

Procés d'inscripció i pagament dels participants amb plaça: l'empresa organitzadora es posarà en contacte pròximament al telèfon i/o correu electrònic indicat a la sol·licitud de preinscripció. 

Campaments d'estiu 2024

El Consell de Mallorca organitza els Campaments d'estiu a La Victòria (Alcúdia) per a infants i joves de 9 a 16 anys, ambdues edats incloses, de l’illa de Mallorca. Els campaments es realitzen durant la darrera setmana de juny i tot el mes de juliol.

L’objectiu principal dels campaments és desenvolupar activitats d’oci i temps lliure relacionades amb la natura i l’esport.

Publicació de llistes de participants amb plaça i llista d'espera. Anau a documents relacionats, a final de pàgina. 

Informació campaments

Els participants només podran fer un formulari de preinscripció i apuntar-se a un torn de la seva franja d’edat i a una de les següent opcions:

  1. Via ordinària per a aquells participants que opten a places regulars. En aquest cas, la sol·licitud ha de presentar-la el pare, la mare o tutor/a legal.
  2. Via bonificada per a aquells participants que opten a places de Serveis Socials. En aquest cas, la sol·licitud ha de presentar-la l’òrgan competent de serveis socials de l’Administració pública (Ajuntaments i/o IMAS), amb els consentiments de les famílies, si escau.

En cas que un mateix participant presenti més d’un formulari de preinscripció, únicament es tindrà en compte la darrera sol·licitud presentada.

Llistats provisionals: Finalitzat el termini de preinscripció, es publicaran els llistats provisionals dels participants admesos i exclosos de cada torn per al sorteig a l’apartat de documents relacionats al final d’aquesta pàgina. 

Hi ha 3 dies hàbils per esmenar errades que es detectin. S’ha de presentar i signar per la mateixa persona que va realitzar la sol·licitud de preinscripció a l’apartat de tràmits al final d’aquesta pàgina.

Llistats definitius per al sorteig: Un cop finalitzat el termini d’esmenes, es publicaran els llistats definitius de preinscrits per al sorteig a l’apartat de documents relacionats al final d’aquesta pàgina. A cada participant admès se li assignarà un número d’acord amb l’ordre del registre d’entrada de les sol·licituds, que servirà de referència per al sorteig.

Sorteig: Publicats els llistats definitius dels preinscrits es realitzarà un sorteig, que serà públic i tindrà lloc a la sala d’actes de l’edifici de la Llar de la Joventut, c/ del General Riera, 111.  El dia i l'hora del sorteig es publicarà amb els llistats definitius de preinscrits.

Llista d’adjudicació de places: Finalitzat el sorteig, s’elaboraran els llistats de participants amb plaça de cada torn i es publicaran a l’apartat de documents relacionats al final d’aquesta pàgina.

Procés d'inscripció: L’empresa organitzadora es posarà en contacte amb les famílies o servei mitjançant el telèfon i/o correu electrònic aportat al procés de preinscripció als efectes de complimentar el formulari d’inscripció.

Llista d'espera: Els participants que no hagin obtingut plaça, quedaran a una llista d'espera del torn sol·licitat seguint l'ordre establert en el sorteig que servirà per cobrir les places que quedin vacants. Es publicaran a l'apartat de documents relacionats al final d’aquesta pàgina.

 

NOTA: La publicació de tots els llistats es farà a través del DNI/NIE/passaport del participant o pare/mare/tutor-a legal, si el menor no en té.

Documents relacionats